ក្រសួងអប់រំប្រកាសបើកឲ្យដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញក្នុងដំណាក់កាលទី៣ ចាប់ពីថ្ងៃទី២វិច្ឆិកាទៅ
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០


អត្ថបទទាក់ទង